PROGRAMMA NETWERKDAG 4 november 2019

13:30 inloop

14:00 Plenaire start

14:30 – 17:00 2 rondes met keuze uit onderstaande parallelsessies:

Workshop 1: Doorontwikkeling en toekomst van de AOA

Workshop 2: Binden en boeien van de AOA verpleegkundige

Workshop 3: Do’s and dont’s voor sturen met cijfers

Workshop 4: Regionale netwerken en continue samenwerken

17:00 Plenaire afsluiting

17:30 Netwerken met buffet

Schrijf je in door een mail te sturen naar onderzoek2019@acuteopnameafdeling.nl met daarin uw voorkeur voor de workshops die u wilt volgen. U kunt er 2 kiezen.

Sessie 1: Doorontwikkeling en toekomst van de AOA

Ook zo benieuwd hoe de acute zorg er over 10 jaar uit ziet en wat dit betekent voor de acute opname afdeling in de ziekenhuizen?

Ter voorbereiding aan de netwerkdag spraken we met ruim 30 ziekenhuizen over hun AOA. We hoorden in deze gesprekken de laatste ontwikkelingen en waar het naartoe gaat in dat ziekenhuis. Aan de hand van een aantal trends die we zien in de zorg, aan de hand van de gevoerde gesprekken en de resultaten van de benchmarkgegevens uit het AOA onderzoek, ontstaat er een aantal toekomstscenario’s. Aan de hand van sstellingen gaan we in gesprek over de ontwikkelingen die er aan komen. Doet u mee?

Sessie 2: Binden en boeien van de AOA verpleegkundige

Het verloop van personeel op de AOA is groot. De AOA is een kweekvijver voor bv specialistische afdelingen. Door de tekorten op SEH’s en ICU’s is er de laatste jaren een grotere doorstroom.

De AOA verpleegkundige is vaak allround geschoold en ambitieus.. Sommige ziekenhuizen bieden intern scholing aan terwijl andere ziekenhuizen verpleegkundigen naar een vervolgopleiding AOA verpleegkundige laten gaan. De wens is om een CZO erkenning voor deze opleiding te krijgen. Vanuit het netwerk zijn we daar mee bezig.

Stelling;

“Door een breed aanbod aan scholing bind je de AOA verpleegkundige aan je afdeling”

Daarnaast zijn meerdere ziekenhuizen zich aan het oriënteren / of zijn al gestart met loopbaanpaden met diverse andere afdelingen.

Dit om de doorstroom vloeiender te laten verlopen en ook door bijvoorbeeld een loopbaan pad voor instroom te ontwikkelen zodat combifuncties met andere afdelingen ontstaan wat boeiend kan zijn voor verpleegkundigen. Het biedt hun een mogelijkheid om zich te oriënteren op andere afdelingen en om te kijken of de overstap naar bijvoorbeeld een specialistische afdeling inderdaad de juiste is.

Stelling:

“Diversiteit in de functie AOA verpleegkundige reguleert je doorstroom en houdt je formatie op peil”

Sessie 3: De do’s and don’ts van sturen met cijfers

Vele AOA’s houden zich bezig met continue verbeteren; er wordt Lean gedacht (of over Lean gedacht), er zijn verbeterborden en ideeënpotten en andere manieren om steeds te reflecteren en te groeien. Dit is mooi om te zien en past bij het beeld dat we hebben gekregen van de verschillende AOA’s; er werken ambitieuze mensen die trots zijn op hun werk.

De mate waarin naast kwalitatieve methodieken ook (met succes) kwantitatieve methodieken worden ingezet verschilt. De juiste cijfers met de juiste procedure voor besluitvorming kunnen er voor zorgen dat de AOA’s van Nederland nog beter gaan presteren. Ook belangrijk; ze kunnen er mee laten zien hoe goed ze presteren!! Dit kan helpen om de eigen medewerkers en ook de rest van het ziekenhuis nog trotser te maken op deze afdeling, en het bestaansrecht te bestendigen.

Het leveren van “cijfers” is vrijwel altijd belegd bij een ondersteunende afdeling. Dat neemt niet weg dat er bij het tot stand komen van de juiste cijfers, waar werkelijk op gestuurd kan worden, een hele belangrijke rol is weggelegd voor de partij die de cijfers gaat gebruiken.

In deze sessie ontdekken we wat je als AOA zelf kan doen (en vooral ook wat je niet moet doen) bij het komen tot en gebruiken van stuurinformatie. Hierbij gebruiken we een of meerdere indicatoren uit de benchmark als casus.

Sessie 4: Landelijke oriëntatie, regionaal werken

Het AOA netwerk beoogd alle Ziekenhuizen met een AOA met elkaar in verbinding te brengen.

Dankzij deze verbinding kunnen ervaringen en kennis uitgewisseld worden.

Uit de verschillende afgenomen interviews in gebleken dat:

 1. De landelijke bijeenkomsten als nuttig worden ervaren maar buiten deze dag om is meer behoefte aan samenwerking en vervolg geven aan besproken thema’s.
 2. Met name voor ziekenhuizen aan de randen van Nederland wordt de reistijd naar andere AOA’s als een belemmering ervaren voor verdere samenwerking.
 3. Sommige regio’s kennen specifieke problematiek, of zijn juist vrij van problematiek die de rest van het land wel ervaart.
 4. Onafhankelijk van het landelijke netwerk beginnen regionale initiatieven te ontstaan zoals eigen netwerk dagen; de behoefte om ook contact te houden met het landelijke netwerk blijft.

Duidelijk is dat zichtbaarheid en verbinding belangrijk zijn.

Is de trend die in Zeeland zo duidelijk zichtbaar is ook aanwezig in Groningen? Of, is de opzet van de AOA in Den Helder werkbaar voor die in Heerlen?

Vaak zijn er regionale verschillen die in het landelijk geheel minder pregnant aanwezig zijn.In die gevallen is er behoefte met je buur-AOA te overleggen, af te stemmen over bijvoorbeeld, acties voor een betere doorstroming realiseren of andere thema’s die op dat moment van belang zijn .

In het programma onderdeel “Landelijke oriëntatie, regionaal werken” gaan we op een interactieve manier met elkaar aan de slag om handen en voeten te geven aan dit thema.

Vragen die aan bod (kunnen) komen zijn:

 • Welke ziekenhuizen willen met elkaar regionale netwerken vormen?
 • Hoe vaak komen jullie bij elkaar?
 • Wat zijn de eerste drie onderwerpen die aangepakt worden?
 • Welke afstemming met andere zorginstellingen kan je maken?
 • Hoe verhouden deze netwerken zich tot elkaar?
 • Hoe verhouden deze netwerken zich tot het landelijke netwerk?
 • Welke thema’s gaan deze regionale netwerken samen aanpakken?
 • Welke concrete vervolgafspraken kunnen deze netwerken maken?

Mocht je ideeën hebben voor regionale samenwerking, meld je dan aan voor dit thema op de komende Netwerkdag!