VERSLAG NETWERKBIJEENKOMST!

Congres Acute Opname Afdeling 4-11-2019

Op de netwerk dag van 4 november 2019 in Alkmaar is door zo’n 100 collega’s bezocht. Het was daarmee een van de grootste netwerkdagen in de geschiedenis van het Netwerk AOA. Tijdens de Netwerkdag zijn onder andere de resultaten van de benchmark gedeeld en zijn verschillende workshops georganiseerd.

Samenvatting van de workshops.

Sessie 1: De toekomst van de acute opname afdeling

Aan de hand van een presentatie met stellingen gingen de deelnemers in gesprek over hoe de toekomst van de AOA eruit ziet, en in het verlengde daarvan de toekomst van de organisatie van de acute zorg.

Een aantal trends is direct zichtbaar:

 • Steeds meer ouderen op de AOA, gecombineerd met problemen om door te stromen naar een verpleeghuis wanneer blijkt dat ze niet langer naar huis kunnen
 • Discussies in ziekenhuizen over concentratie van spoed in de regio, en de daarmee samengaande verantwoordelijkheid niet te kunnen weigeren als AOA.
 • Personeel aantrekken en behouden wordt een steeds groter thema, waarbij opvalt dat samenwerking met andere afdelingen in het ziekenhuis van waarde is, zoals met de IC.
 • Monitoring vindt op steeds meer AOA’s plaats, waarbij wel discussie gevoerd wordt over hoe ver dit gaat: is het monitoring of bewaking?

De presentatie is 20191103 Toekomst AOA te downloaden.

Hiermee aan de slag? Houdt deze site in de gaten voor een serie van workshops om te volgen.

Sessie 2: Regionale netwerkvorming

In deze sessies is nagedacht over diverse onderwerpen die de AOA aangaan. De uitkomsten van de workshops waren vergelijkbaar en gaven ideeën hoe het beste de samenwerking en tussentijds overleg verbeterd kan worden en hoe de basis gelegd kan worden voor verdere professionalisering van het personeel op de AOA’s.

De belangrijkste ideeën die door beide groepen zijn aangedragen waren om aansluiting te zoeken bij reeds bestaande netwerken acuut regionaal/landelijk en om in een Landelijke werkgroep een thema bespreking waarbij 1 vertegenwoordiger per regio aanwezig is. Graag vernemen we thema’s voor de landelijke werkgroep zodat we deze werkgroepen kunnen organiseren.

Het bestuur van het Netwerk gaat uitzoeken hoe acute zorg netwerk in regio’s georganiseerd zijn en hoe de ziekenhuizen over deze Regio verdeeld zijn. Op deze manier wordt de acute zorg in kaart gebracht. Vervolgens wordt op basis hiervan ziekenhuizen met een AOA ingedeeld in de betrokken regio. De gedachte hierachter is om aan te sluiten bij bestaande acute zorg netwerken. Als de vorming van regionale AOA netwerken gebruik maakt van dezelfde regio indeling als de andere acute zorgnetwerken, is het wellicht makkelijker om verbinding te maken en samen te werken. Het bestuur benadert één van die ziekenhuizen vanuit AOA netwerk met de vraag het voortouw te nemen. De ziekenhuizen in een regio worden aangeschreven met de vraag per regio zelf een vertegenwoordiger aan te wijzen.

Meer weten of vragen, neem contact op met Yolanda vd Wal

 

Sessie 3 ; Binden en boeien van AOA verpleegkundige

In een carrousel vorm zijn diverse onderwerpen met elkaar besproken, hieronder de thema’s:

Regieverpleegkundige: De rol van de regieverpleegkundige op een AOA

De projectleider 2020 van Noordwest ging samen met 2 seniorverpleegkundigen het gesprek aan met de aanwezigen over hoe je de rol van regieverpleegkundige op de AOA kan neerzetten.

 

Loopbaanpad en combinatiefuncties: de verschillende vormen van een combinatie functie / loopbaan pad

Verpleegkundigen gingen in gesprek met de aanwezigen over de combinatie functie met de SEH en de chirurgie, voor- en nadelen werden besproken.

meerdere ziekenhuizen zijn ook bezig met loopbaan pad / traineeship

 

De stand van zaken over CZO erkenning AOA opleiding.

Samenvattend waaromis dit belangrijk?

 • Waardering voor personeel
 • Financiële waardering, reden om in schaal 50 ingeschaald te worden(is er al bij sommige UMC’s)
 • Goede aansluiting bij vervolg opleidingen
 • Goede motivatie om de opleiding te doen, binden en boeien van personeel
 • Pressiemiddel om iedereen de opleiding te laten doen.
 • Vulling van portfolio
 • Erkenning voor opleiding, kwaliteitskeurmerk en waardering voor complexiteit van specialisme
 • Eenduidigheid in opleidingsvormen. Nu nog veel diversiteit.
 • Onderscheidend t.o.v. normale verpleeg opleiding (veel verschillende specialismen op de AOA)
 • Landelijke eindtermen. Wat is het diploma nu waard?
 • Kwaliteit van zorg op afdeling gaat omhoog

Wat levert de opleiding op?

 • Verdieping, o.a. in gesprek met arts betere gesprekspartner
 • Meer kennis / beter klinisch redeneren
 • Sneller handelen in acute situaties
 • ABCD methode en monitor bewaking op de afdeling

Waar wordt de opleiding gegevn?

 • In Maastricht sluit de opleiding aan bij de IC en SEH opleiding
 • Bij het LUMC worden 4 modules van de vervolg opleidingen gevolgd.

Aan degene die interesse getoond hebben, is het deskundigheidsgebied en de eindtermen van de opleiding rondgestuurd met de vraag om feedback. Deze eindtermen moeten landelijk gedragen worden. Eind december sluit de termijn voor het geven van feedback.

Begin januari vindt het gesprek met de Amstel Academie plaats, samen met de deelprojectleiders Acute As van het CZO om te kijken welke voorbereidingen we alvast kunnen doen in aanloop naar de CZO erkenning. Zodra de interne veranderingen gereed zijn bij het CZO, kunnen we ons dan direct aanmelden.

Sessie 4: Do’s and dont’s voor sturen met cijfers

Begrippen als “Business Intelligence” en “Data science” zijn ook in de zorg in trek. Data kan inderdaad van enorme toegevoegde waarde zijn maar de data brengt op zichzelf geen verandering op gang. In tegendeel; als er niet goed mee om wordt gegaan kan het verandering en besluitvorming enorm frustreren.

Deze deelsessie ging in op wat je moet doen en laten bij sturen met behulp van cijfers en waarom. Dit gaf op abstract niveau (soms hele herkenbare) inzichten en een aantal boeiende discussies. Een aantal deelnemers gaf aan behoefte te hebben aan de concrete vertaling naar hun dagelijkse praktijk; mede daardoor wordt een serie workshops aangeboden voor de vertaling van doelen naar strategisch, tactisch en operationeel management, specifiek voor de AOA.

Benieuwd naar de presentatie? Sturen met cijfers

Sessie 1: Doorontwikkeling en toekomst van de AOA

Ook zo benieuwd hoe de acute zorg er over 10 jaar uit ziet en wat dit betekent voor de acute opname afdeling in de ziekenhuizen?

Ter voorbereiding aan de netwerkdag spraken we met ruim 30 ziekenhuizen over hun AOA. We hoorden in deze gesprekken de laatste ontwikkelingen en waar het naartoe gaat in dat ziekenhuis. Aan de hand van een aantal trends die we zien in de zorg, aan de hand van de gevoerde gesprekken en de resultaten van de benchmarkgegevens uit het AOA onderzoek, ontstaat er een aantal toekomstscenario’s. Aan de hand van sstellingen gaan we in gesprek over de ontwikkelingen die er aan komen. Doet u mee?

Sessie 2: Binden en boeien van de AOA verpleegkundige

Het verloop van personeel op de AOA is groot. De AOA is een kweekvijver voor bv specialistische afdelingen. Door de tekorten op SEH’s en ICU’s is er de laatste jaren een grotere doorstroom.

De AOA verpleegkundige is vaak allround geschoold en ambitieus.. Sommige ziekenhuizen bieden intern scholing aan terwijl andere ziekenhuizen verpleegkundigen naar een vervolgopleiding AOA verpleegkundige laten gaan. De wens is om een CZO erkenning voor deze opleiding te krijgen. Vanuit het netwerk zijn we daar mee bezig.

Stelling;

“Door een breed aanbod aan scholing bind je de AOA verpleegkundige aan je afdeling”

Daarnaast zijn meerdere ziekenhuizen zich aan het oriënteren / of zijn al gestart met loopbaanpaden met diverse andere afdelingen.

Dit om de doorstroom vloeiender te laten verlopen en ook door bijvoorbeeld een loopbaan pad voor instroom te ontwikkelen zodat combifuncties met andere afdelingen ontstaan wat boeiend kan zijn voor verpleegkundigen. Het biedt hun een mogelijkheid om zich te oriënteren op andere afdelingen en om te kijken of de overstap naar bijvoorbeeld een specialistische afdeling inderdaad de juiste is.

Stelling:

“Diversiteit in de functie AOA verpleegkundige reguleert je doorstroom en houdt je formatie op peil”

Sessie 3: De do’s and don’ts van sturen met cijfers

Vele AOA’s houden zich bezig met continue verbeteren; er wordt Lean gedacht (of over Lean gedacht), er zijn verbeterborden en ideeënpotten en andere manieren om steeds te reflecteren en te groeien. Dit is mooi om te zien en past bij het beeld dat we hebben gekregen van de verschillende AOA’s; er werken ambitieuze mensen die trots zijn op hun werk.

De mate waarin naast kwalitatieve methodieken ook (met succes) kwantitatieve methodieken worden ingezet verschilt. De juiste cijfers met de juiste procedure voor besluitvorming kunnen er voor zorgen dat de AOA’s van Nederland nog beter gaan presteren. Ook belangrijk; ze kunnen er mee laten zien hoe goed ze presteren!! Dit kan helpen om de eigen medewerkers en ook de rest van het ziekenhuis nog trotser te maken op deze afdeling, en het bestaansrecht te bestendigen.

Het leveren van “cijfers” is vrijwel altijd belegd bij een ondersteunende afdeling. Dat neemt niet weg dat er bij het tot stand komen van de juiste cijfers, waar werkelijk op gestuurd kan worden, een hele belangrijke rol is weggelegd voor de partij die de cijfers gaat gebruiken.

In deze sessie ontdekken we wat je als AOA zelf kan doen (en vooral ook wat je niet moet doen) bij het komen tot en gebruiken van stuurinformatie. Hierbij gebruiken we een of meerdere indicatoren uit de benchmark als casus.

Sessie 4: Landelijke oriëntatie, regionaal werken

Het AOA netwerk beoogd alle Ziekenhuizen met een AOA met elkaar in verbinding te brengen.

Dankzij deze verbinding kunnen ervaringen en kennis uitgewisseld worden.

Uit de verschillende afgenomen interviews in gebleken dat:

 1. De landelijke bijeenkomsten als nuttig worden ervaren maar buiten deze dag om is meer behoefte aan samenwerking en vervolg geven aan besproken thema’s.
 2. Met name voor ziekenhuizen aan de randen van Nederland wordt de reistijd naar andere AOA’s als een belemmering ervaren voor verdere samenwerking.
 3. Sommige regio’s kennen specifieke problematiek, of zijn juist vrij van problematiek die de rest van het land wel ervaart.
 4. Onafhankelijk van het landelijke netwerk beginnen regionale initiatieven te ontstaan zoals eigen netwerk dagen; de behoefte om ook contact te houden met het landelijke netwerk blijft.

Duidelijk is dat zichtbaarheid en verbinding belangrijk zijn.

Is de trend die in Zeeland zo duidelijk zichtbaar is ook aanwezig in Groningen? Of, is de opzet van de AOA in Den Helder werkbaar voor die in Heerlen?

Vaak zijn er regionale verschillen die in het landelijk geheel minder pregnant aanwezig zijn.In die gevallen is er behoefte met je buur-AOA te overleggen, af te stemmen over bijvoorbeeld, acties voor een betere doorstroming realiseren of andere thema’s die op dat moment van belang zijn .

In het programma onderdeel “Landelijke oriëntatie, regionaal werken” gaan we op een interactieve manier met elkaar aan de slag om handen en voeten te geven aan dit thema.

Vragen die aan bod (kunnen) komen zijn:

 • Welke ziekenhuizen willen met elkaar regionale netwerken vormen?
 • Hoe vaak komen jullie bij elkaar?
 • Wat zijn de eerste drie onderwerpen die aangepakt worden?
 • Welke afstemming met andere zorginstellingen kan je maken?
 • Hoe verhouden deze netwerken zich tot elkaar?
 • Hoe verhouden deze netwerken zich tot het landelijke netwerk?
 • Welke thema’s gaan deze regionale netwerken samen aanpakken?
 • Welke concrete vervolgafspraken kunnen deze netwerken maken?

Mocht je ideeën hebben voor regionale samenwerking, meld je dan aan voor dit thema op de komende Netwerkdag!